Tài Liệu

Công văn 2259/BHXH-CSYT

Ngày 29/07/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2259/BHXH-CSYT năm 2021 về khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

  • Thứ nhất, chủ động, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và thống nhất với các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng KCB BHYT phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức tốt công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT
  • Thứ hai, phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2259/BHXH-CSYT
V/v KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhằm tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh (KCB) và thanh toán chi phí KCB BHYT, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và thống nhất với các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng KCB BHYT phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức tốt công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT theo hướng dẫn tại Công văn 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế, lưu ý một số vấn đề sau:

a) Đối với cơ sở KCB chuyển đổi công năng để điều trị người bệnh mắc COVID-19

BHXH tỉnh thanh toán theo quy định về chế độ BHYT đối với chi phí để khám và điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh; không bao gồm các chi phí để KCB COVID-19 theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) ban hành theo Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.

b) Đối với bệnh viện dã chiến mới thành lập

– Tổ chức ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng KCB BHYT với cơ sở KCB được giao quản lý Bệnh viện dã chiến để KCB tại Bệnh viện dã chiến. Thống nhất với Sở Y tế để xác định tạm thời hạng bệnh viện và thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT như đối với Bệnh viện chuyển đổi công năng. Đồng thời đề nghị Sở Y tế khẩn trương thực hiện thủ tục xếp hạng; cấp mã đối với Bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế;

– Thống nhất với cơ sở KCB được giao quản lý bệnh viện dã chiến Danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, danh sách nhân viên y tế hành nghề tại Bệnh viện dã chiến, kể cả đội ngũ nhân viên y tế được hỗ trợ, tăng cường từ nơi khác đến; xác định số giường thực tế theo các khoa, phòng điều trị để cơ quan BHXH làm căn cứ thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định;

– Phối hợp với Sở Y tế thống nhất phương án cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ việc KCB BHYT, ưu tiên việc điều tiết hoặc mua bổ sung thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung, khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung, hạn chế tối đa việc giao cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu trong giai đoạn này để giảm bớt áp lực cho cơ sở.

– Việc trích chuyển dữ liệu chi phí KCB BHYT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT;

2. Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định trong quá trình KCB tại cơ sở y tế, cụ thể:

a) Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: BHXH tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh BHYT được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu, được hưởng quyền lợi KCB BHYT như các trường hợp KCB đúng tuyến; phối hợp với cơ sở KCB thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên;

b) Người bệnh BHYT được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định;

c) Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính: Tăng huyết áp, tiểu đường, Basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh: Căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống thông tin giám định, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
– PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
– Ban CĐQG về PC dịch COVID-19 (để b/c);
– Bộ Y tế (để b/c);
– Bộ Tài chính (để b/c);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các PTGĐ;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
– Các đơn vị: GĐĐT, TTKT, TCKT, KTNB, PC, CNTT, TT, TCBH;
– Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

Ngày 29/07/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2259/BHXH-CSYT năm 2021 về khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

  • Thứ nhất, chủ động, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và thống nhất với các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng KCB BHYT phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức tốt công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT
  • Thứ hai, phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2259/BHXH-CSYT
V/v KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhằm tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh (KCB) và thanh toán chi phí KCB BHYT, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và thống nhất với các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng KCB BHYT phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức tốt công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT theo hướng dẫn tại Công văn 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế, lưu ý một số vấn đề sau:

a) Đối với cơ sở KCB chuyển đổi công năng để điều trị người bệnh mắc COVID-19

BHXH tỉnh thanh toán theo quy định về chế độ BHYT đối với chi phí để khám và điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh; không bao gồm các chi phí để KCB COVID-19 theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) ban hành theo Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.

b) Đối với bệnh viện dã chiến mới thành lập

– Tổ chức ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng KCB BHYT với cơ sở KCB được giao quản lý Bệnh viện dã chiến để KCB tại Bệnh viện dã chiến. Thống nhất với Sở Y tế để xác định tạm thời hạng bệnh viện và thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT như đối với Bệnh viện chuyển đổi công năng. Đồng thời đề nghị Sở Y tế khẩn trương thực hiện thủ tục xếp hạng; cấp mã đối với Bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế;

– Thống nhất với cơ sở KCB được giao quản lý bệnh viện dã chiến Danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, danh sách nhân viên y tế hành nghề tại Bệnh viện dã chiến, kể cả đội ngũ nhân viên y tế được hỗ trợ, tăng cường từ nơi khác đến; xác định số giường thực tế theo các khoa, phòng điều trị để cơ quan BHXH làm căn cứ thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định;

– Phối hợp với Sở Y tế thống nhất phương án cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ việc KCB BHYT, ưu tiên việc điều tiết hoặc mua bổ sung thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung, khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung, hạn chế tối đa việc giao cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu trong giai đoạn này để giảm bớt áp lực cho cơ sở.

– Việc trích chuyển dữ liệu chi phí KCB BHYT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT;

2. Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định trong quá trình KCB tại cơ sở y tế, cụ thể:

a) Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: BHXH tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh BHYT được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu, được hưởng quyền lợi KCB BHYT như các trường hợp KCB đúng tuyến; phối hợp với cơ sở KCB thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên;

b) Người bệnh BHYT được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định;

c) Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính: Tăng huyết áp, tiểu đường, Basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh: Căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống thông tin giám định, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
– PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
– Ban CĐQG về PC dịch COVID-19 (để b/c);
– Bộ Y tế (để b/c);
– Bộ Tài chính (để b/c);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các PTGĐ;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
– Các đơn vị: GĐĐT, TTKT, TCKT, KTNB, PC, CNTT, TT, TCBH;
– Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button