Tài Liệu

Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 20/8/2021, Bộ GĐ&ĐT ban hành Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2020-2021.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Nội dung Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3556/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2020-2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhằm bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ dựa trên kết quả đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng (sau đây gọi tắt là Chuẩn), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020- 2021 như sau:

Tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầmnon, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Tạm dừng việc đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 đến khi có quy định mới được ban hành.

Công văn này thay thế Công văn số 2440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT Phạm Ngọc Thưởng (để b/c);
– Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ (để p/h thực hiện);
– Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNGPhạm Tuấn Anh

Ngày 20/8/2021, Bộ GĐ&ĐT ban hành Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2020-2021.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Nội dung Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3556/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2020-2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhằm bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ dựa trên kết quả đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng (sau đây gọi tắt là Chuẩn), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020- 2021 như sau:

Tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầmnon, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Tạm dừng việc đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 đến khi có quy định mới được ban hành.

Công văn này thay thế Công văn số 2440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT Phạm Ngọc Thưởng (để b/c);
– Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ (để p/h thực hiện);
– Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNGPhạm Tuấn Anh

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button