Tài Liệu

Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí

Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí mới nhất  theo quy định hiện nay được thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là biểu mẫu được các bạn học sinh, sinh viên viết đơn và gửi lên ban giám hiệu nhà trường xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn theo dõi và tải tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục.

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………………………. Khóa…………………………Khoa:…………………………….

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:……………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):………………………………………………………………………….

Xã (Phường):…………………………………………. Huyện (Quận):……………………………………

Tỉnh (Thành phố):………………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định s 81/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…

Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí mới nhất  theo quy định hiện nay được thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là biểu mẫu được các bạn học sinh, sinh viên viết đơn và gửi lên ban giám hiệu nhà trường xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn theo dõi và tải tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục.

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………………………. Khóa…………………………Khoa:…………………………….

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:……………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):………………………………………………………………………….

Xã (Phường):…………………………………………. Huyện (Quận):……………………………………

Tỉnh (Thành phố):………………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định s 81/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…

Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button