Tài Liệu

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 – 2022 mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là mẫu đơn được các em học sinh, sinh viên viết đơn và nộp lên ban giám hiệu nhà trường để được xem xét, miễn giảm học phí theo quy định hiện hành. Nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình, yên tâm học tập thật tốt. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1):……………………………………………………………………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):…………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:…………………………………………………………………………………………

Trường:……………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81./2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 – 2022 mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là mẫu đơn được các em học sinh, sinh viên viết đơn và nộp lên ban giám hiệu nhà trường để được xem xét, miễn giảm học phí theo quy định hiện hành. Nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình, yên tâm học tập thật tốt. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1):……………………………………………………………………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):…………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:…………………………………………………………………………………………

Trường:……………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81./2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button