Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên năm 2022 như thế nào? Những trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên? Để biết thông tin về chủ đề này, vui lòng xem nội dung bài viết về Dữ liệu lớn dưới đây.

Việc biểu quyết quyết định hoặc nghị quyết kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và xóa tên trong danh sách đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thẻ đảng viên, họp hội đồng, họp hội đồng để quyết định. Trong trường hợp tỷ lệ biểu quyết không đủ như dự kiến ​​cho một quyết định hoặc quyết định, kết quả của cuộc biểu quyết cần được báo cáo đầy đủ cho ủy ban có thẩm quyền để thảo luận và giải quyết.

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên 2022

1. Những trường hợp được xóa tên đảng viên.

Theo Quy định 24-QĐ / TW năm 2021, chi bộ đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên trong các trường hợp sau:

– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng hoặc không đóng đảng phí;

– Đảng viên có thể tự nguyện nộp lại thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên;

– Đảng viên mất ý chí phấn đấu, không hoàn thành nhiệm vụ đảng viên, được chi bộ rèn luyện nhưng sau 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;

– Đảng viên vi phạm tư cách đảng viên hai năm liên tục;

– Đảng viên không đạt tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định.

2. Thủ tục xóa Đảng viên thay thế vi phạm tư cách

Trường hợp thành viên dự bị vi phạm quyền ứng cử, việc xóa tên thành viên được thực hiện như sau:

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên

– Chi bộ xét thấy có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra quyết định và thông báo cho cấp ủy chi bộ.

– Đảng ủy cơ sở xét thấy có 2/3 số đảng viên trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra quyết định và thông báo cho cấp ủy có thẩm quyền.

– Ban Thường vụ Đảng ủy nơi tiếp nhận đảng viên xét thấy có quá nửa số cấp ủy viên biểu quyết tán thành xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

– Đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp đảng viên quyết định xóa tên đảng viên dự bị khi được ít nhất 2/3 số đảng viên đương nhiệm đồng ý.

3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức.

Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên được thực hiện như sau:

– Đảng viên làm bản kiểm điểm và tự phê bình trước chi bộ. Trường hợp Đảng ủy yêu cầu đến lần thứ 3 mà Đảng viên đó không kiểm điểm hoặc dự họp để thảo luận thì chi bộ vẫn đánh giá và xử lý đối với Đảng viên đó.

Nếu một trong các đảng viên không cố ý điều tra theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ tiến hành ngay thủ tục đề nghị xóa tên đảng viên.

– Chi bộ, đảng bộ (nếu có), cấp ủy cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên và thực hiện thủ tục kiểm điểm như xóa tên đảng viên dự bị có vi phạm.

Xem thêm: Bạn có phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên không?

4. Trường hợp một trong các Bên muốn chính thức rời khỏi Đảng

– Chỉ xét cho ra khỏi đảng đối với những đảng viên không vi phạm tư cách. Nếu vi phạm tư cách Đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xem xét ra khỏi Đảng.

– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải nêu rõ lý do xin ra khỏi Đảng, đồng thời phải thông báo cho chi bộ.

– Các chi bộ, đảng bộ bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Đảng ủy cơ sở được quyền kết nạp Đảng viên, khai trừ Đảng viên, quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Trường hợp cần cấp giấy chứng nhận tuổi đảng cho đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền cấp “giấy chứng nhận tuổi đảng” cho những người này.

5. Xóa tên đảng viên không đóng đảng phí hàng quý.

Căn cứ Quy định 24-QĐ / TW năm 2021 và Chỉ thị 01-HD / TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:

Bước 1: Đảng viên làm bản kiểm điểm và tự phê bình trước chi bộ. Trường hợp Đảng ủy yêu cầu đến lần thứ 3 mà Đảng viên đó không kiểm điểm hoặc dự họp để thảo luận thì chi bộ vẫn đánh giá và xử lý đối với Đảng viên đó.

Nếu một trong các đảng viên không cố ý điều tra theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ tiến hành ngay thủ tục đề nghị xóa tên đảng viên.

Bước 2: Xem xét xóa tên đảng viên.

– Chi bộ xét thấy có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra quyết định và thông báo cho cấp ủy chi bộ.

– Đảng ủy cơ sở xét thấy có 2/3 số đảng viên trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra quyết định và thông báo cho cấp ủy có thẩm quyền.

– Ban Thường vụ Đảng ủy nơi tiếp nhận đảng viên xét thấy có quá nửa số cấp ủy viên biểu quyết tán thành xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

Cấp ủy cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được ít nhất 2/3 số đảng viên đương nhiệm đồng ý.

6. Giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên.

Đảng viên có quyền khiếu nại với Ban Bí thư Trung ương Đảng lên cấp trên trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.

Cơ quan tổ chức của Thành ủy có trách nhiệm tiến hành tìm hiểu và giúp Đảng ủy giải quyết các khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được xác định như sau:

– Tối đa 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; tối đa 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Ngoài ra, theo Quy định 24-QĐ / TW, các khiếu nại sau đây không được xử lý:

 • Quá thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xóa tên đảng viên;
 • Được cơ quan có thẩm quyền cao nhất đánh giá và kết luận;
 • khiếu nại cá nhân hoặc tập thể thay mặt cho;
 • Khi khiếu nại không quyết định xóa tên cấp ủy có thẩm quyền.

Việc giải quyết khiếu nại về việc xóa Đảng viên ở nước ngoài có quy định riêng.

7. Đảng viên bị xóa tên có được khiếu nại không?

Như đã đề cập trong chương 6 Đảng viên bị xóa tên có quyền khiếu nại lên cấp ủy cấp trên đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tuy nhiên, thời hạn nộp đơn kháng cáo là 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xóa tên.

Thời hạn giải quyết khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của cấp uỷ Đảng các cấp:

 • Cấp tỉnh: tối đa 90 ngày;
 • Cấp trung ương: tối đa 180 ngày.

Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của Đảng ủy, Đảng viên có quyền khiếu nại lên cấp trên. Điều này thể hiện sự minh bạch, công bằng trong quá trình bình xét, đồng thời cũng là người rèn luyện tinh thần tự giác trong việc giáo dục phẩm chất, đạo đức, tác phong gương mẫu của Đảng viên.

8. Tôi có thể đăng ký lại sau khi bị xóa khỏi đảng không?

Theo quy định tại Mục 3.5.1 Khoản 4 Quy định 24-QĐ / TW, người được xét duyệt phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Qua thực tiễn đồng chí đã chứng tỏ đồng chí là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của người vào Đảng như người từ 18 tuổi trở lên …
 • Còn ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng đối với những tội phạm ít nghiêm trọng thì phải là 60 tháng kể từ khi được xóa án tích; Đảng viên đã bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ được thực hiện đúng quy định của Ban Bí thư), xin kết nạp vào Đảng; Phải được ban thường vụ tỉnh uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản và cấp uỷ (huyện uỷ và tương đương) đánh giá, quyết định.
 • Thực hiện đúng các quy trình nêu tại các Điều 1, 2, 3, 4 của Điều lệ Đảng.

Trong Quy định 24-QĐ / TW cũng có một điều khoản quy định những người đã ra khỏi Đảng không được tính và không được tiếp nhận vì những lý do sau:

 • bỏ sinh hoạt đảng;
 • Xin gia nhập đảng (trừ lý do gia đình rất khó khăn);
 • Gây chia rẽ nội bộ nghiêm trọng;
 • Bị kết tội tham nhũng;
 • Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

Do đó, người bị khai trừ Đảng hoàn toàn có thể được truy lĩnh theo quy định trên. Tuy nhiên, nó không nên rơi vào các trường hợp bị cấm bởi các quy định trên.

Trường hợp Đảng viên bị khai trừ Đảng vì lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn có thể xin gia nhập lại Đảng. Như các bạn thấy, Đảng ta luôn có những nội quy, quy chế tạo điều kiện cho những ai muốn gia nhập và sinh hoạt Đảng.

Bài báo đã cung cấp thông tin về quy định và thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong mục Hỏi đáp pháp lý của Edu Learn Tip.

 • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên 09-HD / BTCTW
 • Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên
 • Mức đóng đảng phí hiện nay của đảng viên

Thông tin thêm về Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022 như thế nào? Các trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây cùng Edu Learn Tip.
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị Kết nạp Đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 20221. Những trường hợp xóa tên đảng viên
Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:
– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
2. Thủ tục xóa tên Đảng viên dự bị vi phạm tư cách
Nếu là đảng viên dự bị vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền Kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định Kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức
Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:
– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách.
Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?
4. Trường hợp Đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng
– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Kết nạp Đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.
5. Trình tự thủ tục xóa tên đảng viên không đóng đảng phí ba tháng
Căn cứ Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:
Bước 1: Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Bước 2: Xem xét xóa tên Đảng viên.
– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
6. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Cũng theo Quy định 24-QĐ/TW, không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:
Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.
Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với Đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.
7. Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?
Như đã đề cập tại mục 6 thì Đảng viên bị xóa tên có thể thực hiện khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Tuy nhiên thời hạn khiếu nại là trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.
Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của các cấp ủy Đảng là:
Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.
Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của cấp ủy, Đảng viên hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quy trình xét duyệt, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong người Đảng viên gương mẫu.
8. Bị xóa tên khỏi Đảng có được kết nạp lại?
Theo quy định tại mục  3.5.1 Điều 4  Quy định 24-QĐ/TW thì người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…
Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
Trong Quy định 24-QĐ/TW cũng có quy định không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:
Tự bỏ sinh hoạt đảng;
Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
Bị kết án vì tội tham nhũng;
Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên.
Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.
Bài viết đã cung cấp thông tin về quy định, thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Edu Learn Tip.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Hướng dẫn đánh giá, phân loại Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên

#Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên


 • Tổng hợp: Edu Learn Tip
 • #Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button