Giáo Dục

Toán 6 Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 20, 21 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành

Thực hành 1

a) 72 . 19 – 36 2 : 18 =

b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65) 3 + 3]}

Gợi ý đáp án:

a) 72 . 19 – 36 2 : 18 = 1368 – 72 = 1296.

b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65) 3 + 3]}

= 750 : {130 – [(70 – 65) 3 + 3]}

= 750 : {130 – [(5) 3 + 3]}

= 750 : (130 – 128)

= 750 : 2

= 375

Thực hành 2

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn

a) (13x- 12 2 ) : 5 = 5

b) 3x[8 2 – 2 . (2 5 – 1)] = 2 022

Gợi ý đáp án:

a) (13x- 12 2 ) : 5 = 5

<=> 13x- 12 2 = 25

<=> 13x = 25 + 12 2

<=> 13x = 25 + 144

<=> 13x = 169

<=> x = 169 : 13

=> x = 13

b) 3x[8 2 – 2 . (2 5 – 1)] = 2 022

<=> 3x = 2 022: [8 2 – 2 . (2 5 – 1)]

<=> 3x = 2 022 : 2

<=> 3x = 1 011

<=> x = 1 011 : 3

=> x = 337

Thực hành 3

Các em sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính.

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2500

b) 5 3 : (64 . 19 + 26 . 35) – 2 10

Gợi ý đáp án:

Các em sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính.

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2500 = 217 237.

b) 5 3 : (64 . 19 + 26 . 35) – 2 10 = 264 726.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 20, 21 tập 1

Bài 1

Tính:

a) 2023 - {25^2}:{5^3} + 27

b) 60:left[ {7.left( {{{11}^2} - 20.6} right) + 5} right]

Gợi ý đáp án:

a) 2023 - {25^2}:{5^3} + 27

begin{matrix} = 2023 - 625:125 + 27 hfill \ = 2023 - 5 + 27 hfill \ = 2045 hfill \ end{matrix}

b) 60:left[ {7.left( {{{11}^2} - 20.6} right) + 5} right]

begin{matrix} = 60:left[ {7.left( {121 - 120} right) + 5} right] hfill \ = 60:left[ {7.1 + 5} right] hfill \ = 60:12 hfill \ = 5 hfill \ end{matrix}

Bài 2

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) left( {9x - {2^3}} right):5 = 2

b) left[ {{3^4} - left( {{8^2} + 14} right):13} right]x = {5^3} + {10^2}

Gợi ý đáp án:

a) (9x + 23) : 5 = 2

<=> 9x + 23= 2 . 5

<=> 9x + 23= 10

<=> 9x = 10 – 23

<=> 9x = 10 – 8

<=> 9x = 2

=> x = frac{2}{9}

b) left[ {{3^4} - left( {{8^2} + 14} right):13} right]x = {5^3} + {10^2}

<=> [34 – (82 + 14) : 13]x =225

<=> x = 225 : [34 – (82 + 14) : 13]

<=> x = 225 : (34 – 78 : 13)

<=> x = 225 : (34 – 6)

<=> x = 225 : 75

=> x = 3

Bài 3

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) {2027^2} - {1973^2}

b) {4^2} + left( {365 - 289} right).71

Gợi ý đáp án:

a) {2027^2} - {1973^2} = 216000

b) {4^2} + left( {365 - 289} right).71 =  5 412

Bài 4

Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là:

35 . 10 + 67 . 5 + 100 . 5 + 35 . 7 + 35 . 5 = 1 605 (nghìn đồng).

Đáp án: 1 605 nghìn đồng.

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 20, 21 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành

Thực hành 1

a) 72 . 19 – 36 2 : 18 =

b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65) 3 + 3]}

Gợi ý đáp án:

a) 72 . 19 – 36 2 : 18 = 1368 – 72 = 1296.

b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65) 3 + 3]}

= 750 : {130 – [(70 – 65) 3 + 3]}

= 750 : {130 – [(5) 3 + 3]}

= 750 : (130 – 128)

= 750 : 2

= 375

Thực hành 2

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn

a) (13x- 12 2 ) : 5 = 5

b) 3x[8 2 – 2 . (2 5 – 1)] = 2 022

Gợi ý đáp án:

a) (13x- 12 2 ) : 5 = 5

<=> 13x- 12 2 = 25

<=> 13x = 25 + 12 2

<=> 13x = 25 + 144

<=> 13x = 169

<=> x = 169 : 13

=> x = 13

b) 3x[8 2 – 2 . (2 5 – 1)] = 2 022

<=> 3x = 2 022: [8 2 – 2 . (2 5 – 1)]

<=> 3x = 2 022 : 2

<=> 3x = 1 011

<=> x = 1 011 : 3

=> x = 337

Thực hành 3

Các em sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính.

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2500

b) 5 3 : (64 . 19 + 26 . 35) – 2 10

Gợi ý đáp án:

Các em sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính.

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2500 = 217 237.

b) 5 3 : (64 . 19 + 26 . 35) – 2 10 = 264 726.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 20, 21 tập 1

Bài 1

Tính:

a) 2023 - {25^2}:{5^3} + 27

b) 60:left[ {7.left( {{{11}^2} - 20.6} right) + 5} right]

Gợi ý đáp án:

a) 2023 - {25^2}:{5^3} + 27

begin{matrix} = 2023 - 625:125 + 27 hfill \ = 2023 - 5 + 27 hfill \ = 2045 hfill \ end{matrix}

b) 60:left[ {7.left( {{{11}^2} - 20.6} right) + 5} right]

begin{matrix} = 60:left[ {7.left( {121 - 120} right) + 5} right] hfill \ = 60:left[ {7.1 + 5} right] hfill \ = 60:12 hfill \ = 5 hfill \ end{matrix}

Bài 2

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) left( {9x - {2^3}} right):5 = 2

b) left[ {{3^4} - left( {{8^2} + 14} right):13} right]x = {5^3} + {10^2}

Gợi ý đáp án:

a) (9x + 23) : 5 = 2

<=> 9x + 23= 2 . 5

<=> 9x + 23= 10

<=> 9x = 10 – 23

<=> 9x = 10 – 8

<=> 9x = 2

=> x = frac{2}{9}

b) left[ {{3^4} - left( {{8^2} + 14} right):13} right]x = {5^3} + {10^2}

<=> [34 – (82 + 14) : 13]x =225

<=> x = 225 : [34 – (82 + 14) : 13]

<=> x = 225 : (34 – 78 : 13)

<=> x = 225 : (34 – 6)

<=> x = 225 : 75

=> x = 3

Bài 3

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) {2027^2} - {1973^2}

b) {4^2} + left( {365 - 289} right).71

Gợi ý đáp án:

a) {2027^2} - {1973^2} = 216000

b) {4^2} + left( {365 - 289} right).71 =  5 412

Bài 4

Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là:

35 . 10 + 67 . 5 + 100 . 5 + 35 . 7 + 35 . 5 = 1 605 (nghìn đồng).

Đáp án: 1 605 nghìn đồng.

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button