Giáo Dục

Toán 6 Luyện tập chung trang 20

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 20 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Luyện tập chung trang 20.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài Luyện tập chung Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 21 tập 1

Bài 1.31 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7.

a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử.

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập hợp A?

Hướng dẫn giải:

Để cho một tập hợp, thường có hai cách:

a) Liệt kê các phần tử của tập hợp là viết các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

b) Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Gợi ý đáp án:

a) Viết tập hợp A bằng hai cách:

A = {4; 5; 6; 7}

A = {n ∈ N | 3 < n ≤ 7}

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số không phải là phần tử của tập hợp A là các số nhỏ hơn 3 và lớn hơn 7.

Tập hợp các số đó là: B = {0; 1; 2; 3; 8; 9}

Bài 1.32 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn

d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ

Gợi ý đáp án:

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: 1000

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn:2046

d) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ: 1357

Bài 1.33 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục,… Tuy nhiên có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số nào?

Gợi ý đáp án:

Chữ số cần tìm là chữ số 0. Bởi vì 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0.

Bài 1.34 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Gợi ý đáp án:

Cách 1:

30 bao gạo nặng số kilôgam là: 30 . 50 = 1500 (kg)

40 bao ngô nặng số kilôgam là: 40 . 60 = 2400 (kg)

Xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là: 1500 + 2400 = 3900 (kg)

Cách 2:

Số kilôgam gạo xe ô tô chở là:

30 . 50 = 1 500 (kg)

Số kilôgam ngô xe ô tô chở là:

40 . 60 = 2 400 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:

1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)

Đáp số: 3 900 kg

Bài 1.35 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số

Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số

Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số

Gợi ý đáp án:

Số tiền phải trả cho 50 số điện đầu tiên là:

50 . 1 678 = 83 900 (đồng)

Số tiền phải trả từ số 51 đến số 100 là:

50 . 1 734 = 86 700 (đồng)

Số tiền phải trả từ số 101 đến 115 là:

15 . 2 014 = 30 210 (đồng)

Vậy ông Khánh phải trả số tiền:

83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (đồng)

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 20 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Luyện tập chung trang 20.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài Luyện tập chung Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 21 tập 1

Bài 1.31 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7.

a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử.

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập hợp A?

Hướng dẫn giải:

Để cho một tập hợp, thường có hai cách:

a) Liệt kê các phần tử của tập hợp là viết các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

b) Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Gợi ý đáp án:

a) Viết tập hợp A bằng hai cách:

A = {4; 5; 6; 7}

A = {n ∈ N | 3 < n ≤ 7}

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số không phải là phần tử của tập hợp A là các số nhỏ hơn 3 và lớn hơn 7.

Tập hợp các số đó là: B = {0; 1; 2; 3; 8; 9}

Bài 1.32 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn

d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ

Gợi ý đáp án:

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: 1000

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn:2046

d) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ: 1357

Bài 1.33 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục,… Tuy nhiên có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số nào?

Gợi ý đáp án:

Chữ số cần tìm là chữ số 0. Bởi vì 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0.

Bài 1.34 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Gợi ý đáp án:

Cách 1:

30 bao gạo nặng số kilôgam là: 30 . 50 = 1500 (kg)

40 bao ngô nặng số kilôgam là: 40 . 60 = 2400 (kg)

Xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là: 1500 + 2400 = 3900 (kg)

Cách 2:

Số kilôgam gạo xe ô tô chở là:

30 . 50 = 1 500 (kg)

Số kilôgam ngô xe ô tô chở là:

40 . 60 = 2 400 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:

1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)

Đáp số: 3 900 kg

Bài 1.35 (trang 21 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số

Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số

Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số

Gợi ý đáp án:

Số tiền phải trả cho 50 số điện đầu tiên là:

50 . 1 678 = 83 900 (đồng)

Số tiền phải trả từ số 51 đến số 100 là:

50 . 1 734 = 86 700 (đồng)

Số tiền phải trả từ số 101 đến 115 là:

15 . 2 014 = 30 210 (đồng)

Vậy ông Khánh phải trả số tiền:

83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (đồng)

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button