Topic | Clothing: Hơn 50 từ vựng Tiếng Anh về khâu vá quần áo

Đã bao giờ bạn tự mình khâu vá, sửa chữa áo quần và tự hỏi tên Tiếng Anh của những vật dụng dùng trong may mặc này là gì không? Mặc dù là một chủ đề ít nhắc đến trong giao tiếp Tiếng Anh, tuy nhiên nếu nắm được những từ này sẽ giúp kho từ vựng của bạn thêm phong phú hơn, đặc biệt đối với những bạn đang và sẽ làm trong ngành may mặc. Cùng khám phá Hơn 50 từ vựng Tiếng Anh về khâu vá quần áo trong bài viết này các bạn nhé! 

Ghi chú:

  • Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.
  • Một từ có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu – weak-sound (trong một số trường hợp khi nói, hiện tượng nuốt âm hoặc nhiều âm được nói nhẹ đi biến thành một âm nhẹ hơn nhưng gần với nó).
  • Trường hợp bạn thấy khó phát âm hoặc học hoài mà vẫn khó nhớ, bạn có thể tham khảo phương pháp luyện khẩu hình phát âm tiếng Anh để có thể nghe và bắt chước, giúp cho  việc phát âm trở nên dễ dàng hơn. Hãy thử tìm hiểu xem những ai phù hợp tham gia phương pháp này.
  • Xem thêm nhiều chủ đề từ vựng tiếng Anh khác.

Contents

  • 1 Tên Tiếng Anh các vật dụng sử dụng trong khâu vá
  • 2 Các động từ trong khâu vá
  • 3 Một số từ khác liên quan đến khâu vá
  • 4 Bài viết liên quan đến chủ đề
  • 5  [Review] Bài tập nhìn hình viết tên đồ vật

Tên Tiếng Anh các vật dụng sử dụng trong khâu vá

 

UK

US

 
Sewing machine /ˈsəʊ.ɪŋ məˈʃiːn/ /ˈsoʊ.ɪŋ məˈʃiːn/ Máy may
serger machine /sɜːdʒər məˈʃiːn/ /sɜːdʒə məˈʃiːn/ máy vắt sổ
tailoring ruler /ˈteɪ.lər ˈruː.lər/ /ˈteɪ.lɚ ˈruː.lɚ/ thước may
Measuring tape /ˈmeʒ.ərɪŋ teɪp/ /ˈmeʒ.ɚɪŋ teɪp/ Thước dây
square ruler  /skweər ˈruː.lər/ /skwer ˈruː.lɚ/ thước vuông
sewing chalk /ˈsəʊ.ɪŋ tʃɔːk/ /ˈsoʊ.ɪŋ tʃɑːk/ Phấn may
Needle /ˈniː.dəl/ /ˈniː.dəl/ Kim khâu
Thread /θred/ /θred/ Chỉ
Spool of thread /spuːl əv θred/ /spuːl əv θred/ Cuộn chỉ
color thread /ˈkʌl.ər θred/ /ˈkʌl.ɚ θred/ chỉ màu
bobbin  /ˈbɒb.ɪn/ /ˈbɑː.bɪn/ ống chỉ
scissors /ˈsɪz.əz/ /ˈsɪz.əz/ kéo
iron /aɪən/ /aɪrn/ Bài là
iron table /aɪən ˈteɪ.bəl/ /aɪrn ˈteɪ.bəl/ bàn để ủi quần áo
Zipper /ˈzɪp.ər/ /ˈzɪp.ɚ/ Khóa
Button /ˈbʌt.ən/ /ˈbʌt.ən/ Cúc/khuy áo
pin cushion /pɪn ˈkʊʃ.ən/ /pɪn ˈkʊʃ.ən/ gối cắm kim
pin  /pɪn/ /pɪn/ ghim
ribbon  /ˈrɪb.ən/ /ˈrɪb.ən/
Fabric /ˈfæb.rɪk/ /ˈfæb.rɪk/ Vải
pattern  /ˈpæt.ən/ /ˈpæt.ən/ mẫu
elastic  /iˈlæs.tɪk/ /iˈlæs.tɪk/ chun
Safety-pin /ˈseɪf.ti pɪn/ /ˈseɪf.ti pɪn/ Kim băng
mannequin  /ˈmæn.ə.kɪn/ /ˈmæn.ə.kɪn/ ma nơ canh

Các động từ trong khâu vá

 

UK

US

 
sew  /səʊ/ /soʊ/ may
Sew by hand /səʊ baɪ hænd/ /soʊ baɪ hænd/ Khâu tay
Sew by machine /səʊ baɪ məˈʃiːn/ /soʊ baɪ məˈʃiːn/ Khâu máy
stitch  /stɪtʃ/  /stɪtʃ/  khâu
knit  /nɪt/ /nɪt/ đan
crochet  /ˈkrəʊ.ʃeɪ/ /kroʊˈʃeɪ/ đan móc
embroider  /ɪmˈbrɔɪ.dər/ /ɪmˈbrɔɪ.dɚ/ thêu
Mend /mend/ /mend/
copy a pattern /ˈkɒp.i ə ˈpæt.ən/ /ˈkɑː.pi ə ˈpæt.ən/ sao chép mẫu
cut  /kʌt/ /kʌt/ cắt
pin  /pɪn/ /pɪn/ ghim
unpin  / ʌnpin/ / ʌnpin/ bỏ đinh ghim
adjust  /əˈdʒʌst/ /əˈdʒʌst/ điều chỉnh
thread the needle /θred ðə ˈniː.dəl/ /θred ðə ˈniː.dəl/ xỏ kim
pin the fabric  /pɪn ðə ˈfæb.rɪk/ /pɪn ðə ˈfæb.rɪk/ ghim vải
hem  /hem/ /hem/ viền
elasticate  /iˈlæs.tɪ.keɪ.t/ /iˈlæs.tɪ.keɪ.t/ luồn chun
lengthen  /ˈleŋ.θən/ /ˈleŋ.θən/ nối dài
shorten  /ˈʃɔː.tən/ /ˈʃɔːr.tən/ cắt ngắn
tighten  /ˈtaɪ.tən/ /ˈtaɪ.tən/ Thắt chặt
loosen  /ˈluː.sən/ /ˈluː.sən/ nới lỏng
undo  /ʌnˈduː/ /ʌnˈduː/ gỡ nút

 => Tìm hiểu từ vựng về giặt là quần áo

Một số từ khác liên quan đến khâu vá

 

UK

US

 
Tailor/ seamstress  /ˈteɪ.lər/ hoặc /ˈsiːm.strəs/ /ˈteɪ.lɚ/ hoặc /ˈsiːm.strəs/ thợ may                        
sewing room /ˈsəʊ.ɪŋ ruːm/ /ˈsoʊ.ɪŋ ruːm/ phòng may
Seam /siːm/ /siːm/ Đường may
hem  /hem/ /hem/ đường viền
buttonhole /ˈbʌt.ən.həʊl/ /ˈbʌt̬.ən.hoʊl/ Lỗ cài cúc
Pocket /ˈpɒk.ɪt/ /ˈpɑː.kɪt/ Túi
Sleeve /sliːv/ /sliːv/ Tay áo
Collar /ˈkɒl.ər/ /ˈkɑː.lɚ/ Cổ áo
Waistband /ˈweɪst.bænd/ /ˈweɪst.bænd/ Lưng quần
width  /wɪtθ/ /wɪtθ/ chiều rộng
length  /leŋθ/ /leŋθ/ chiều dài
body measurement  /ˈbɒd.i ˈmeʒ.ə.mənt/ /ˈbɑː.di ˈmeʒ.ɚ.mənt/ số đo cơ thể
Waist size /weɪst saɪz/ /weɪst saɪz/ Vòng eo
chest size /tʃest saɪz/ /tʃest saɪz/ Vòng ngực
Hip size /hɪp saɪz/ /hɪp saɪz/ Vòng hông

Bài viết liên quan đến chủ đề

How to Sew a Button – làm thế nào để khâu cúc áo 

1.       Choose your button and thread: Select a suitable button and thread that matches the button and the garment. Lựa chọn cúc áo và chỉ khâu: chọn một chiếc cúc phù hợp và chỉ khâu hợp với cúc áo và trang phục.  
2.       Thread the needle: Simply pull the thread through the needle so that there is an equal length of thread extending from both sides. Xỏ kim: chỉ cần luồn sợi chỉ qua kim sao cho độ dài kéo 2 bên của chỉ bằng nhau.
3.       Tie a knot at the end of the thread: tie the ends of the thread together. Thắt nút ở cuối sợi chỉ: thắt nút phần cuối 2 sợi chỉ lại với nhau
4.       Position the button on the fabric. Line the button up with the other buttons on the garment. Also check the buttonhole to make sure that the button lines up with the buttonhole Xác định vị trí đặt cúc lên vải: dóng thẳng cúc cần khâu với các cúc khác trên trang phục. Kiểm tra cả lỗ cài cúc để đảm bảo cúc áo đặt thẳng hàng với lỗ cài.
5.       Push the threaded needle up through the fabric and through one hole in the button. Pull the thread all the way through on each stitch. Then, push the needle down through the next hole and through the fabric. Pull the thread all the way through. It’s best to hold the button in place so it does not move. Đẩy kim đã luồn chỉ lên xuyên qua vải và lỗ trên cúc. Kéo toàn bộ chỉ qua từng mũi khâu. Sau đó, đẩy kim xuống qua lỗ bên cạnh và xuyên qua vải. Kéo toàn bộ chỉ xuống. Tốt nhất là giữ cố định cúc để nó không bị dịch chuyển.
6.       Restart the process. Bring the needle up through the first hole again and pull the thread all the way through the fabric Lặp lại các bước trên. Đưa kim lên qua lỗ cúc đầu tiên một lần nữa và kéo toàn bộ sợi chỉ qua vải.
7.       Repeat the sewing process enough times to make sure the button is securely in place Lặp lại quá trình khâu đủ số lần để đảm bảo cúc áo được khâu chắc chắn.
8.       On the last stitch, push the needle up through the material, but not through a hole in the button. Ở mũi khâu cuối cùng, đẩy kim lên qua vải nhưng không qua lỗ trên cúc áo.
9.       Wrap the thread: Wrap the thread six times around the thread between the button and the material to reinforce the shank you have created. Quấn chỉ: Quấn chỉ quanh phần chỉ giữa cúc áo và vải sáu lần để gia cố phần chân cúc đã tạo.
10.   Push the needle back down through the material. Đẩy kim xuống qua vải
11.   Make three or four stitches to secure the thread. Make a few stitches below the button, going back and forth to make them strong. Tie this thread off. Thực hiện ba hoặc bốn mũi khâu để cố định chỉ. Khâu một vài mũi bên dưới cúc áo, làm đi làm lại để giữ chắc chắn. Buộc thắt nút chỉ lại.
12.   Cut off the excess. Cắt bỏ phần chỉ thừa.

 [Review] Bài tập nhìn hình viết tên đồ vật

Để giúp ghi nhớ lại từ vựng đã học, các bạn hãy thử làm bài tập nhỏ dưới đây nhé!

Đáp án: 1- thread; 2- Botton; 3- Needle; 4- Sewing machine; 5- Measuring tape; 6- zipper; 7- iron; 8- Fabric; 9- mannequin; 10- Ribbon; 11-Scissors; 12- Safety-pin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button